Hieronder vindt u de voorwaarden voor het lidmaatschap van Judo Ryu Leudal (JRL).

Deze voorwaarden zijn geldig per 1 maart 2017.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze deelnemersvoorwaarden (hierna te noemen: ‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op de deelnemersovereenkomst. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf, dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld c.q. ondertekend. Onder ‘JRL’ wordt verstaan: de contractspartij uit de deelnemersovereenkomst. Uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van JRL komen eveneens toe aan de medewerkers van elke JRL-accommodatie.
1.2 Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie)voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE DEELNEMER
2.1 De deelnemer is verplicht de huisregels die voor de accommodatie gelden na te leven. De huisregels hangen op diverse plaatsen in de accommodatie. Met ‘accommodatie’ wordt de vestiging van JRL bedoeld waar de deelnemer zich inschrijft.
2.2 De deelnemer dient de aanwijzingen van JRL steeds op te volgen.
2.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
2.4 Het eerste lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden vanaf de inschrijfdatum.
2.5 Op verzoek van JRL dient de deelnemer zich te legitimeren. Indien de deelnemer weigert zijn of haar legitimatiebewijs te tonen, is JRL gerechtigd de deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
2.6 Deelnemers zijn verplicht zich aan te sluiten bij de desbetreffende sportbond. Dit lidmaatschap staat los van het lidmaatschap van JRL.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN JRL
3.1 JRL behoudt zich het recht voor de accommodatie tijdelijk vrij te maken in onder andere de volgende situaties:
- het plaatsvinden van (inter)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de accommodatie;
- noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de accommodatie;
- het algemeen belang.
3.2 De openingstijden van de accommodatie worden door JRL vastgesteld en kunnen nimmer tot een aanspraak op restitutie van de contributie leiden. JRL kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. JRL zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
3.3 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 3.2 ten nadele van de deelnemer heeft de deelnemer gedurende vier weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt de vooruitbetaalde contributie terugbetaald.
3.4 JRL is gerechtigd de kosten van onderhoud en herstel, die gemaakt worden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de accommodatie door de deelnemer, op de deelnemer te verhalen.
3.5 JRL heeft steeds vrije toegang tot alle ruimtes van de accommodatie en de daarbij horende ruimten en zij is gerechtigd maatregelen te treffen, welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk acht.

ARTIKEL 4 – CONTRIBUTIE EN BETALING
4.1 De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.
4.2 Indien betaling plaatsvindt middels automatische incasso, dan zal deze per kwartaal worden uitgevoerd en wel in de eerste week van de eerste maand van het kwartaal. De deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bank- of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door JRL kan worden geïncasseerd, wordt er door JRL aan de deelnemer € 5,00 aan storno- c.q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5, aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.
4.3 De deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij of zij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij JRL de deelnemer schriftelijk uit zijn of haar betalingsverplichting ontheft.
4.4 De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds jaarlijks worden aangepast.
4.5 Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, dan is hij of zij in verzuim. JRL biedt de deelnemer schriftelijk nog twee weken de gelegenheid om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Indien na ommekomst van deze termijn niet wordt betaald, ontbindt JRL de overeenkomst en wordt de contributie direct geheel opeisbaar.
4.6 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is JRL voorts gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is JRL bevoegd om de deelnemer de toegang tot de accommodatie te weigeren.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID
5.1 JRL is nimmer aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JRL.
5.2 Indien JRL aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van JRL uitkeert.
5.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van JRL niet tot uitkering overgaat, dan is JRL jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door de deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.
5.4 JRL kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door JRL.
5.5 De deelnemer is jegens JRL aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn of haar toedoen wordt veroorzaakt.
5.6 De deelnemer vrijwaart JRL hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van de deelnemer.
5.7 Deelname aan lessen/activiteiten is geheel op eigen risico van de deelnemer.

ARTIKEL 6 – BEËINDIGING DEELNEMERSOVEREENKOMST
6.1 De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier en wordt na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per brief of per mail.
6.2 Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien hij of zij een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de door JRL aangeboden activiteiten. Als een andere vestiging van JRL met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
6.3 De deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van deelnemer. JRL bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling bijvoorbeeld een medische verklaring verlangen.
6.4 Indien de deelnemer niet opvolgt hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is JRL gerechtigd hem de verdere toegang tot al haar accommodaties te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heeft gesloten per direct op te schorten of te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractperiode verschuldigd, welk bedrag dan direct geheel opeisbaar wordt.

ARTIKEL 7 – REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD
7.1 Het is eenieder verboden de doucheruimten, de dojo of de sportvloer met straatschoeisel te betreden.
7.2 Bij gebruik van de kleedcabines en/of groepskleedkamers dient de kleding op haken te worden gehangen. De haken met kleding moeten daarna op de daartoe bestemde plaatsen worden opgehangen of in de aanwezige lockerkasten worden opgeborgen.
7.3 Eenieder die zich in strijd met de openbare orde en/of zedelijkheid gedraagt, wordt de toegang tot de accommodatie door JRL onmiddellijk ontzegd.
7.4 Het gebruik van de accommodatie dient zodanig te geschieden, dat daardoor geen hinder wordt veroorzaakt aan anderen.
7.5 Eenieder die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, heeft geen toegang tot de accommodatie, zulks ter beoordeling van JRL.
7.6 Het nuttigen van naar de accommodatie meegebrachte etenswaren en/of dranken is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
7.7 In de gehele accommodatie is het niet toegestaan te roken, mits dit op bepaalde plaatsen in de accommodatie uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN
8.1 Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
8.2 Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

Judo Ryu Leudal, KvK nummer 68138261:

Dave Geelen,

Tel. 06-53526203 en e-mail: davegeelen1983@hotmail.com